Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) – používanie webových stránok www.jurigatools.sk

 1. Prevádzkovateľ webovej stránky www.jurigatools.sk – Ing. Miroslav Juriga JURIGA TOOLS zodpovedá za bezpečnosť a ochranu osobných údajov podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.
 2. COOKIES.Pri použití webových stránok www.jurigatools.sk sa môže stať že sa uložia súbory “cookies” (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam webovým stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania týchto cookies sú nasledovné:
  • Užívateľ má trvale možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas na ukladanie súborov cookies (v rámci nastavení svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies).
  • Ak je udelený súhlas (povolenia cookies) môžu byť na zariadení užívateľa ukladané:
    1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
    2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostanú zachované aj po vypnutí zariadenia (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).
  • svojím súhlasom užívateľ zároveň umožní, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo analytické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webových stránkach. Súhlas užívateľa pretrváva po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies tento súhlas zaniká.
  • Prevádzkovateľ nemá žiadnu zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo za využitie súborov cookies uložených na koncovom elektronickom zariadení užívateľa tretími osobami.
  • Ak je súhlas odmietnutý (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači), prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkcionalitu webových stránok www.jurigatools.sk.
 1. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY.Webstránka www.jurigatools.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré neumožňuje prístup tretích strán k  údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími stranami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.
 2. KONTAKTNÉ ÚDAJE.Užívateľ počas svojej návštevy a pri ďalšom používaní webových stránok www.jurigatools.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania (bez akejkoľvek záväznosti voči poskytovaným službám zo strany prevádzkovateľa).
 • Poskytnutie osobných údajov je zo strany užívateľa dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade tvz. oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede, poradenstvo alebo inú adekvátnu reakciu.
 • Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
   • meno a priezvisko
   • e-mailová adresa
   • telefónne číslo
   • spoločnosť (pracovisko/zamestnávateľ) užívateľa.
 • ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa zo strany prevádzkovateľa.
 • TRVANIE SPRACÚVANIA. Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s prevádzkovateľa s užívateľom.
 • SPRÁVNOSŤ. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.
 1. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Práva užívateľa súvisiace s ochranou jeho osobných údajov definujú predovšetkým ustanovenia článkov 12 až 22 nariadenia GDPR, v znení neskorších zmien.

Užívateľ má právo na základe písomnej resp. e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (info@jurigatools.sk) žiadať:

   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o užívateľovi spracúvané, prístup k osobným údajom užívateľa a  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
   2. obmedzenie spracúvania osobných údajov užívateľa, najmä ak sú nesprávne,
   3. vymazanie osobných údajov užívateľa, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo bol odvolaný súhlas so spracúvaním,
   4. prenesenie osobných údajov užívateľa inému prevádzkovateľovi v štrukturovanej a strojovo čitateľnej podobe.

Rovnako má užívateľ právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu info@jurigatools.sk):

 1. kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe poskytnutého súhlasu. V tomto prípade zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná.
 2. ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe súhlasu užívateľa, namietať proti takémuto spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa osobnej situácie alebo podozrenia na nezákonné spracúvanie údajov.

Užívateľ má tiež právo postúpiť sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spôsobu spracúvania osobných údajov voči Úradu na ochranu os. údajov (dozorný orgán pre SR)

Práva užívateľa môžu byť obmedzené, ak tieto obmedzenia vyplynú z osobitných právnych predpisov resp. ich uplatnením by došlo k poručeniu ochrany užívateľa alebo porušeniu práv a slobôd iných dotknutých osôb/subjektov.